a

קורס תקשורת אדיבה

קורס תקשורת אדיבה בנוי משלושה מפגשים החוקרים היבטים שונים בתקשורת כדי לטפח אותה לאותנטית, בוגרת, מודעת, כוללת ויעילה.

כל מפגש כולל התבוננות ותרגול של טכניקות לשיפור כישורי התקשורת:

מפגש ראשון: תקשורת מעגלית פנים-אישית.
 אני והגוף, הרגשות והמחשבות שלי,איך לפתח אינטימיות עם הלך הרוח שלי? איך אני יכול להיות עד ולאזן את עצמי?

מפגש שני: תקשורת אופקית בין-אישית

אני ועמיתי, אני וחברי, אני ואהוביי,
כמה זמינות ישנה? האם אנחנו פוגשים אחד את השני רק במחשבה? איך אני משיב באחריות?

מפגש שלישי: תקשורת אנכית
אני, העבר והעתיד שלי,
איך אני יכול לטפח ערות למקורות ,לקבעונות? איך אני יכול להסיר מכשולים למימוש הפוטנציאל שלי?

 מבנה המפגש:

  • מבוא
  • התבוננות חווייתית מודרכת
  • שיח קשוב 
  • תרגול בכלים להסרת מכשולים 
  • הצעות לתרגול עד המפגש הבא

ניתן להאריך את הקורס ל- 5 מפגשים: מפגש ראשוני של בניית קוהרנטיות קבוצתית והיכרות עם הרעיונות, מפגש מסכם לתרגול והטמעת הכלים לשימוש יום יומי.